بایگانی‌ماهانه: تیر ۱۳۹۷

0

جیره بندی آب در آبادان و خرمشهر…

  تنهای تنهای تنهایی مظلوم، مظلوم، مظلومی بی یار، بی یار، بی یاری خوزستان ،خوزستان، خوزستان بی دردا خوابیدن، خوابیدن، نامردا خوابیدن ،خوابیدن ،، اما تو بیداره، بیداری خوزستان ،خوزستان، خوزستان…. ای مردم، ای...

0

بی بی مریم بختیاری

  بگذارید اندر کوچه پس کوچه های غیرت و مردانگی اقوام لر و بختیاری گذری داشته باشیم،آنجا که زنان ایل در پاسداری از کیان و سرزمین مان، مرد تر از مرد ،شرافتمندانه و شجاعانه...

0

پارسی را پاس بداریم….

? چرا پارسی را پاس نمی داریم؟!!   زنگ ادبیات بود و کلی شور و شوق ناگفتنی.. کلا در ساعات ادبیات، مجددا بروزرسانی می شدمو انگاری از نو‌ متولد می شدم..   اون روز...