در دوستی دختر ها و پسرها

– قیاس مدام همسر رسمی با دوست دختر یا پسر قبلی: اگه به هر دلیلی دختر و پسری که با هم قرار ازدواج گذاشته بودند در دوستی­شون به هم نرسند، همچنان از پیامدهای این ارتباط ناکامانه در امان نخواهند بود،…