آیا آنطور که ظاهرِ ربا نشان می¬دهد، ربا می¬تواند مشکلات مالی را سر و سامان دهد؟

ربا اختلاف طبقاتی و دشمنی می¬آورد و صدقه به محبت و دوستی می¬افزاید. ربا باعث اختلاف و ناامنی می¬شود و صدقه موجب اتحاد و امنیت. خداوند درباره¬ی این آیات آن چنان شدتی به کار برده که درباره¬ی هیچ گناهی به کار نبرده است؛ مگر درباره¬ی پذیرفتن حاکمیت دشمنان دین. قرآن در مورد سایر گناهان بزرگ – اگرچه با آنها مخالفت کرده – مانند این دو گناه برخورد نکرده است؛ حتی گناهانی مانند زنا، شراب¬خواری، قمار، ظلم و حتی گناهانی بزرگتر از آن؛ چرا که فساد این گناهان از یک یا چند نفر تجاوز نمی¬کند و آثار آن تنها برخی از ابعاد ظاهری زندگی را دربر می¬گیرد؛ برخلاف ربا و حاکمیت دشمنان دین که آثار بدش اساس دین را از بین می¬برد و زندگی انسانی را تباه کرده، فطرت الهی آدمی را نابود می¬کند…….«ربا از نظر بزرگی گناه، هفتاد بخش دارد که کوچک¬ترین آن مانند گناه کسی است که در بیت¬الله الحرام به مادرش تعرض کند.» این آیه رفتار رباخواران در زندگی را به رفتار دیوانه¬ای تشبیه کرده که نمی¬تواند خوب را از بد جدا کند؛……