آسوده دل…

?تفاوتهای ساختاری زنان و مردان?   گرچه آمار ها نشان از آن دارند که زنان بیشتراز مردان عمر می کنند.لکن زنان سریعترفرسوده وبیشتر از مردان بیمار می شوند!!!   توضیح:? وقتی لنگ لنگون وارد می شد که دوباره شکایت نامه…