آیینه هم باشیم..

  سعی کنیم در خانه برای هم حقیقتا آینه باشیم!! در روایت آمده است؛ مومن آیینه مومن است!! آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم چرا در انبوه واژگان ،از آینه سخن به میان آمده است؟!!  مگر آینه چه…