عقیده به آخر زمان

  عقیده به آخر زمان جنبش های هزاره ای جنبش هایی هستند که رستگاری جمعی و ناگهانی را پیشگویی می کنند ـ چه به دلیل دگرگونی بنیادی زمان حال ,یا به دلیل بازگشت عصر طلایی گذشته های دور. وجود هزاره…