اوقات فراغت

اوقات فراغت

یکی از مسائل بسیار مهمی که در زندگی همۀ ما انسان­ها و در کنار کار و فعالیت­های روزانه از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است، اوقات فراغت و چگونگی گذران این اوقات در زمان بیکاری است. فراغت در معناي جديد آن پديده­ اي است ‌تازه كه بر اثر صنعتي ‏شدن و شهرنشيني به وجود آمده و آن را نمي‌توان با بيكاري قرون گذشته مقايسه كرد. در اين معنا اوقات فراغت زماني است كه در آن شخص آن ­گونه كه مي‌خواهد عمل مي‌كند و در آن الزامي وجود ندارد. در نتيجه با نوعي طيب خاطر و رضايت سپري مي‌شود. از اين رو اوقات فراغت را مي‌توان مهم‌ترين و دلپذيرترين اوقات انسان دانست. اين اوقات ممکن است براي عده‌اي متضمن تعمق و تفكر و ساختن و ابداع باشد و براي عده‌اي بيشتر شامل بازآفريني قواي جسمي و رواني و براي برخي ديگر صرفاً شامل سرگرمي و تفريح باشد (رفعت­ جاه و همکاران، ۱۳۸۹).

فعاليت­هاي اوقات فراغت امروزه از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي از آن به مثابه آيينۀ فرهنگ جامعه ياد مي‌كنند، به اين معني كه چگونگي گذران اوقات فراغت افراد يك جامعه تا حد زيادي معرف ويژگي­ هاي فرهنگي آن جامعه است….محققان فراغت و بسیاری از نظریه­ پردازان اجتماعی، بر این نکته اتفاق نظر دارند که رفتارها و مصارف فراغت، وجه مهمی از سبک زندگی را در جامعه معاصر تشکیل می‌دهد. …