جیره بندی آب در آبادان و خرمشهر…

  تنهای تنهای تنهایی مظلوم، مظلوم، مظلومی بی یار، بی یار، بی یاری خوزستان ،خوزستان، خوزستان بی دردا خوابیدن، خوابیدن، نامردا خوابیدن ،خوابیدن ،، اما تو بیداره، بیداری خوزستان ،خوزستان، خوزستان…. ای مردم، ای مردم، ای مردم، بارون کو؟! بارون…