بررسی ابعاد عرفانی خشوع وخشیت الهی، در یک نگاه

در عرفان اسلامی عمده¬ترین وسیلۀ سنجش که آن نیز «میزان عام» تلقی می¬شود، دین ختمی اسلام است؛ چرا که از کشف تام و اتم محمدی صلی¬الله علیه و آله برگرفته می¬باشد.
خشوع در اصطلاح اهل معرفت و در عرفان به معنای تذلل در دل و کوچک دیدن خود در مقابل پروردگار جهانیان است. به عبارت دیگر خشوع یک فروتنی قلبی و اعتقادی است. برای درک حالت خشوع باید دانست که خشوع حالتی تصنعی و ساختگی نیست بلکه خشوع در جایی که انانیّت و منیّت انسان درهم شکند ظهور پیدا می¬کند. و خشوع به دو قسم خشوع واقعی و ظاهری تقسیم می¬شود.
تمام سیر الی الله به سه بخش عمدۀ اسلامی، ایمانی و احسانی تقسیم می¬شود، اما هر یک از این بخش¬ها خود به مراحل مختلفی تقسیم می¬شوند. مقام¬های اسلامی از سه مرحله «بدایات»، «ابواب»، «معاملات» تشکیل یافته است و در پی آن مقام¬های ایمانی بر دو مرحلۀ «اخلاق» و «اصول» مشتمل است و پس از آن مقام¬های احسانی که عبارتند از: «اودیه»، «احوال»، «ولایات»، «حقایق» و «نهایات» قرار می¬گیرند. بنابراین تمام سلوک از ده مرحله شکل یافته است که مطابق برداشت خواجه عبدالله انصاری، هر یک از آنها به ده مقام کوچک-تر تقسیم می¬شوند که از ضرب ده مرحله در ده مقام، در مجموع صد مقام و منزل پدید می-آید و از این رو از منازل¬السائرین، خواجه با عنوان «صد منزل» یاد می¬شود…….