بی خیال ترافیک

    عمود خیمه گاه عشقم بی خیال ترافیک “سواحل خزر” خودمـــو و خـــودت طوری عاشقانه دست در دست هم حلقه کنیم که تمام “کشتی ها ی قاچاق” محو تماشایمان شوند و در دل خلیج فارس لنگر اندازند… دیرینه یار…