دهه هشتادی ها نسلی رها شده زیر بارش فضای رسانه ای

دهه هشتادی ها نسلی رها شده زیر بارش فضای رسانه ای    *آنها حاکمان مطلق دنیای مجازی هستند، جزء به جزء زندگی شان را در فضای مجازی به اشتراک می گذارند و حضور فعالی در صفحات چهره های مشهور و…