راههای مقابله با خود ارضایی(استمناء)

خود ارضایی و راههای مقابله با آن       انجام عمل خودارضایی هم در ادیان دینی (مخصوصاً اسلام) نهی شده است و هم بر اساس نظر بسیاری از  پزشکان انجام خودارضایی صدمات جسمی و روحی به انسان میزند، پس …