خطاهای شناختی را بشناسیم…

  ⭕️خطاهای شناختی را بشناسیم چراکه عامل بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی همین مشکلات شناختیست که عبارتند از: ?ذهن خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل…