عاشقانه های امام حسین برای رباب(ع)

ببخش خوب من؛اگرحقیقتا؛ قلم ها به عشق آذین بود؛ عاشقانه های شورانگیزت در دفتر هزار رنگ زمان گم نمی شد!! ? عاشقانه های امام حسین (ع)بهر همسرش رباب!! سیره رسول خدا(ص) و همین طور سیره امامامان معصوم(ع) بر اساس اعتدال…