تأثیرات مثبت و منفی تلفن همراه

تأثیرات مثبت تلفن همراه بر همه کاملاً مشهود است. این تأثیرات مثبت می¬تواند در راستای تمام تأثیرات مثبتی باشد که هر فناوری نوینی در زندگی امروزه داراست. تأثیراتی از قبیل: تسهیل ارتباطات، کاهش موانع زمانی و مکانی در ارتباط، گسترش شبکه اطلاع رسانی و امکان همیشه در دسترس بودن و تبادل سریع اطلاعات. به طور جزئی از دیگر تأثیرات مثبت تلفن همراه، امکان استفاده از اینترنت در هر زمان و دسترسی به هرگونه اطلاعاتی در هر مکان و زمانی است و تأثیرات مثبت تلفن همراه می¬تواند بیشتر در رابطه با فوائد فناوری آن باشد. به عنوان مقوله¬ای که سعی می¬کند جدا از فرهنگ عمل کند، زیر هرگونه فناوری¬ای از قبیل تلفن همراه سعی می¬کند قائم به ذات خود باشد و در بستری که از آن پدید آمده یعنی بستر فناوری رشد کند و ماندگار شود……امروزه تأثیرات و بستر سازی¬های تلفن همراه برای برخی از مقاصد نامناسب افراطی و گاه هنجارشکنانه، موجب نگرانی نهادهای سیاسی و اجتماعی شده است. تلفن همراه به واسطه¬ی برخی ویژگی¬ها همچون سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن که از شاخصه¬های مهم رسانه¬های پست مدرن می¬باشد به راحتی در اختیار افراد با سبک¬ها و هنجارهای مختلف قرار گرفته و این امر به مرور میزان کنترل خانواده¬ها و مدارس بر آموخته‌های نسل جدید و نیز کیفیت و جهت¬گیری¬های آموزشی و تربیتی خانواده¬ها، مدارس و جامعه را متأثر ساخته است…..از جمله مشکلاتی که ممکن است برای دانش¬آموزان که به عنوان آینده¬سازان جامعه در نتیجه اشتغال زیاد با تلفن همراه پیش بیاید، افت تحصیلی و کاهش عملکرد آموزشی آنان می¬باشد (فورتوناتی ، ۲۰۰۱؛ به نقل از عاملی، ۱۳۸۴