پاییز

می دانم پاییز فصل عاشقانه هاست.. فصل رقص گیسوی بی تاب لیلی و لرزش و بیقراری دستهای مجنون,                         می دانم  پاییز همان لبخند زیرکانه دخترکی ست که در…