فلسفه¬ی عده طلاق در قرآن چیست؟

آیه¬ی (۲۳۱)سوره¬ی بقره. و آیات همراه آن به پاره¬ای از احکام طلاق اشاره شده است که از آن جمله خداوند متعال در آیه¬ی (۲۳۱) می-فرمایند: و هنگامی که زنان را طلاق دادید، و به آخرین روزهای «عدّه» رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید)، و یا به طرز پسندیده¬ای آنها را رها سازید؛ و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن، آنها را نگه ندارید. ………