ضرورت عفو و گذشت در زندگی

طلاق و جدایی نباید آمیخته با نزاع و کشمکش و تحریک روح انتقام¬جویی باشد؛ بلکه باید براساس بزرگواری و احسان و عفو و گذشت باشد؛ زیرا اگر مردی و زنی نتوانند با هم زندگی کنند و به دلایلی از هم جدا شوند، دلیلی ندارد که میان آنها عداوت و دشمنی حاکم گردد….