پر کردن جای خالی ….

‏‎‏ ‏‎‏ هرچه فکر می کنم می بینم غلط پشت غلط یادمان داده اند!!!…. زمان ما رشته علوم انسانی ،نمادی بود برای بچه تنبل ها…!! دهه پنجاه و شصتی ها عمیقا می دانند از کدام تحقیر سخن می گویم!!!… کلاس…