هرکه را دست خدا یار بشد غم نیست

  مسجد اندرمسجد در پی هم ساخته شد, ومناره ها سبزو بلند,, می گویند آب را گل نکنید…، اما ای کاش به قامت یک فهم بلند, قد قامتی ازمعرفت اهل دلی پیدا بود, کاش درخلوت آیینه ی دل, سخن ازسجده…