منظور از تحکیم خانواده چیست؟!

منظور از تحکیم خانواده چیست؟!   خانواده رکن اساسی جامعه­ ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به این­گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضاء با وظایف…