قفس توهم

وارد اتاق مشاوره که شد چندان احوال خوشی نداشت, اما علی رغم تموم خستگی هاش, حسابی به خودش رسیده بود, گرچه چهره ی دلنشینی نداشت, ولی قدو بالای رعنایی داشت و استاد دلبری بود, در حرف زدن,چنان مهارت داشت که…