در بیان معرفت…

در بیان معرفت…   – از یکی از عرفا درباره معرفت سؤال شد؛ در پاسخ گفت: «معرفت مشاهده حق تعالی است بدون در نظر گرفتن مخلوقات او، به گونه ­ای که تمام هستی برای مشاهده ­کننده در جنب حق تعالی…