پارسی را پاس بداریم….

? چرا پارسی را پاس نمی داریم؟!!   زنگ ادبیات بود و کلی شور و شوق ناگفتنی.. کلا در ساعات ادبیات، مجددا بروزرسانی می شدمو انگاری از نو‌ متولد می شدم..   اون روز درسمون کمی سخت بود،  همون متون…