گفتن فقط به خاطر تو….در انتخاب همسر

اهمیت نقش «ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار»در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ:

  ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ ﭼﻘﺪر در ﺧﺮﯾﺪن ﻟﺒﺎس وﺳﻮاس و دﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﯾﻢ ..!!اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ..ﺑﺮازﻧـﺪه ي ﻣـﻦ ﺑﺎﺷـﻪ ..ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟﻪام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻪ ..و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ زار ﺑﺰﻧﻪ و ﻧﻪ آﻧﭽﻨـﺎن ﮔـ ﺸﺎد و ﻧـﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻨﮓ و …و …و …و…

ﺧﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒ ﻪ اﻣـﺎ ﻣﯿـﺎرﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﮐﻤﺶ اﻓﺘﺎده !!!اﯾﻨﺠﺎ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﭼﻨـﺪان ﻣﻬـﻢ ﻧﯿـﺴﺖ، ﻧﻬﺎﯾﺘـ ﺎً ﻣﯽﮔﺮدﯾﻤﻮ ﯾﻪ دﮐﻤﻪ واﺳﺶ ﺟﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ..!! اﻣﺎ اﮔﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﺪل اﯾﻦ آﺳﺘﯿﻨﺶ ﺑـﺎ اون آﺳـﺘﯿﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت بود ﺑﺎزم ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ !!! واﺳﺶ آﺳﺘﯿﻦ ﺟﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟!

ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮕﻢ ﮐﻪ؛ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم ر و ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﻗـﻮل ﻣﯽدم ﺑﻌﺪ از ازدواج ﯾﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪم!!!… اونم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ..

«ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ» ،ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻢ دﯾﮕﻪ !!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﭼﺎدر ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ !!!…

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ رﻓﯿﻖ ﺑـﺎزﯾﻤﻮ میذارم کنار !!….

و در ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﺶ فقط «بهﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ»! از “ﺧﺎﻧﻮادم” ﻣـﯽ ﮔـﺬرم  ..!!..

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ؛ ﮔﻮل اﯾﻦ وﻋﺪه وﻋﯿﺪﻫﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ!! ﭼﺮاﭼﻮن در اﺻﻄﻼح رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ «ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار » میگن!!!و  اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دوام دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ !!و ﭘﺲ از آن ﻫـﯿﭻ ﺗـﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑـﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ…!!!…

 

برشی از کتاب گلبرگ مهر,جلد دوم, ملاکها و معیارهای انتخاب همسر, لیلا محمدپور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *