اگر خاک از سرما دست بردارد…

پرسید: بهاران چگونه است؟! گفتم : ما زاده ی سرزمین خشکیم راضی به  بنفشه ای اگر آید!!!   پ.ن: پرسید : باران چگونه است؟! گفتم: ما زاییده سرزمین نخلیم!! استواریم بی منت.. به مهر ریشه های عمیقِ درخاک رفته مان…