دلزدگی زناشویی , عشق و ازدواج

دلزدگی وضعیت دردناک جسمی، عاطفی و روانی است و کسانی را که توقع دارند عشق رؤیایی به زندگی­شان معنا ببخشد را متأثر می­سازد. دلزدگی هنگامی بروز می­کند که آنها متوجه می­شوند علی رغم تمام تلاش­هایشان این رابطه به زندگی­شان هیچ معنا و مفهوم خاصی نداده و نخواهد داد (ون­پلت[۸]، ۲۰۰۴). اندرسون[۹] و پاینز (۱۹۹۸)، دلزدگی را به عنوان یک حالت خستگی جسمانی، عاطفی و روانی که در شرایط درگیری طولانی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد می­شود، می­دانند. در این تعریف خستگی جسمانی با کاهش انرژی، خستگی مزمن، ضعف و تنوع وسیعی از شکایت­های جسمی و روان تنی مشخص می­شود. در حالی که خستگی عاطفی شامل احساسات درماندگی، ناامیدی و فریب می­شود، خستگی روانی به رشد نگرش منفی نسبت به خود و کار و زندگی بر می­گردد (اسکافلی و برنک[۱۰]، ۲۰۰۳؛ به نقل از منوچهری، ۱۳۹۰). از نظر لینگرن[۱۱] (۲۰۰۳؛ به نقل از نیکرو، ۱۳۹۰) دلزدگی از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی و ناشی از عدم تناسب بین توقعات و واقعیات است. فرسودگی به علت ناکامی در عشق بروز می­کند و پاسخی است در برابر مسائل وجودی……در واقع دلزدگی نتیجه درگیری طولانی ‌مدت در موقعیت‌هایی است که از نظر عاطفی و احساسی مطالبات زیادی دارند. چنین موقعیت‌هایی معمولاً به علت تفاوت زیاد بین توقعات و واقعیت بروز می‌کنند (پاینز، ۱۹۹۶؛ اشدون و همکاران، ۲۰۱۱).