مراحل خواستگاری

مراحل خواستگاری در حال حاضر دختر و پسر در جلسۀ خواستگاری به اتاقی می­روند و با هم دربارۀ شرایط و معیارهای زندگی صحبت می­کنند. این، رسم خیلی خوبی است؛ ولی رسمِ خوبِ ضایع شده؛ چرا که دو طرف بدون رعایت…