بی بی مریم بختیاری

بگذارید اندر کوچه پس کوچه های غیرت و مردانگی اقوام لر و بختیاری گذری داشته باشیم،آنجا که زنان ایل در پاسداری از کیان و سرزمین مان، مرد تر از مرد ،شرافتمندانه و شجاعانه وارد میدان می شوند!!  از بی بی…