اگر برادران و خویشان ما به جنگ نمی¬رفتند کشته نمی¬شدند…..!!

ای کسانی که ایمان آورده¬اید! همانند کافران نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی می¬روند، یا در جنگ شرکت می¬کنند (و از دنیا می¬روند و یا کشته می¬شوند)، می¬گویند: «اگر آنها نزد ما بودند، نمی¬مردند و کشته نمی¬شدند!» (شما از این سخنان نگویید) تا خدا این حسرت را بر دل آنها [= کافران] بگذارد، خداوند زنده می¬کند و می¬میراند؛ (و زندگی و مرگ به دست خداست) و خدا به آنچه انجام می¬دهید بیناست….اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، (زیان نکرده¬اید؛ زیرا) آمرزش و رحمت خدا، از تمام آنچه آنها (در طول عمر خود،) جمع¬آوری می¬کنند بهتر است…..