شبان آهسته می گریم…

    متن آهنگ شبان آهسته می گریم پرواز همای تو را با غیر می بینم صدایم در نمی آید دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید شبان آهسته میگریم که شاید کم شود دردم تحمل می رود اما…