نقش مددکاران در بهزیستی و رفاه خانواده و کودکان

نقش مددکاران در بهزیستی و رفاه خانواده و کودکان:     بهزیستی کودکان، همانند هر حوزۀ عمل دیگری مقرر می­ دارد که مددکاران اجتماعی از نظریۀ عمومی رفتار انسان و محیط اجتماعی دانش کافی داشته باشند؛ از نظریۀ عمل که…