حذف آدم ها و کارهای منفی

    نخل دار ها عادت خوبي دارند.نخلي را كه زياد خوشه بدهد را عزيز، نمي دارند،تنبيهش مي كنند.زخمش مي زنند، خوشه هايش را با بي رحمي تمام مي برند. شايد بگوييد: آخي طفلكي ها گناه دارند، بله سخت است…