ابعاد عرفانی خشوع…خشوع در نماز

ابعاد عرفانی خشوع  خشوع در نماز نماز در سراپرده گفتگو با خداوند متعال، مقام خاص است، هر چند که اوقات آن بار عام الهی است برای همه بندگان. برای ورود به سراپردۀ حق باید از مقام تکبیر تا مقام تهلیل…