رقص قلم ها و تبلور عَلَم ها

  هرآنکه گوهر ذهنش به شمیم عطرقلم معطر نگشت  به انفرادی خاکستری خویش, غرق دراوهام خواهد شد,  و هرآنکه به اوهام گرفتار شد, سرانجامش تاریکی ست… و هرآنکه به تاریکی دل سپرد, ز انوار رحمت بی نصیب خواهد ماند… و…