قانون هفتاد درصد می گوید….

  زندگی را سخت نگیرید! درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و دردآمد شما را محاصره میکند نشوید. کتاب هفتاد درصد نکات قابل تأملی را گوشزد می کند: در این کتاب آمده است: ۷۰ درصد برنامه های آخرین مدل…