چرا باورش سخت است؟!….

  گاهی دانش آموزی برای آمدن به دفتر مشاوره با هزار التماس از من وقت می گیرد، قرار می شود مثلاً فردا ساعت دوم برای مشاوره مراجعه کند. امروز فرداست. اما هر چه انتظار می کشم دانش آموز وارد دفترم…