کلید سلامت روان …

✳ در حاشیه هفته سلامت روان✳ ?تلنگری بر اهالی محترم زر، زور، میز ، غرور و هزار البته بنده ی کور..!!! می گویند:کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. اما من می…