ماجرا این است…

    مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه فراری است…..   مارمولک جانور بسیار عجیبیه… وقتی که نسناس بازیش  گل کنه و در موقع احساس خطر, به بدن خودش هم رحم نمی کنه.. همه می دونن که یه مارمولک رو…